ગુજરાતી પ્રેમપત્રો

" તું નથી તો કંઇ નથી આ જિંદગી! "

મારો જ પડછાયો મારાથી દુર છે

                                                                                                                                                                  

                                                                                                         

 મારો જ પડછાયો મારાથી દુર છે,

મારે સખી તારી તાતી જરૂર છે!

                                                                                                           

અંતર માપું તો તું જોજનો દુર છે,

આમ મારા અંતરમાં હાજરા હાજુર છે!

                                                                                                         

 તું આત્માનો સુર છે, આંખોનું નૂર છે,

જીવવા માટે પણ તારી જરૂર છે!

                                                                                                           

વિરહ ઘેઘુર છે, તડપન પ્રચુર છે,

ધડકન તો જો તું કેટલી મજબુર છે!

                                                                                                           

આશની જરૂર છે, શ્વાસની જરૂર છે,

થોડોક થોડોક આપ, તારા સાથની જરૂર છે!

.

.

-Suresh Lalan

Advertisements

જાન્યુઆરી 10, 2012 Posted by | સ્વરચિત કાવ્યો | 4 ટિપ્પણીઓ

Online તું પ્યાર કરે છે!


 

                                                                                                                                                                

  Mobile થી વાત કરે છે,

Webcam થી મુલાકાત કરે છે!

વાતો દિવસ રાત કરે છે,

વખાણ તું મોં-ફાટ કરે છે!

                                                                                                                                                                  

મીઠી વાતો  mail કરે છે,

રંગીન વાતો  share કરે છે.

ચેટીંગ-ચેટીંગ રમતાં રમતાં,

દુર બેઠી તું લહેર કરે છે!

                                                                                                                                                                  

ગમે ત્યારે hi કરે છે,

ગમે ત્યારે bye કરે છે,

મેં તો લીલો પ્રેમ કર્યો છે,

તું કેમ એને dry કરે છે?

                                                                                                                                                                    

  સાવ simple પ્યાર કરે છે!

By default વ્યવહાર કરે છે.

મને ગમે છે અંગત મળવું

Online તું પ્યાર કરે છે!

-સુરેશ લાલણ


જાન્યુઆરી 7, 2012 Posted by | સ્વરચિત કાવ્યો | 10 ટિપ્પણીઓ

   

%d bloggers like this: